Právne upozornenie / Impressum

1. Prehľad ochrany údajov

Všeobecné informácie

Nasledujúce informácie vám poskytnú prehľadný prehľad o tom, čo sa bude diať s vašimi osobnými údajmi, keď navštívite túto webovú lokalitu. Pojem "osobné údaje" zahŕňa všetky údaje, ktoré možno použiť na vašu osobnú identifikáciu. Podrobné informácie o predmete ochrany údajov nájdete v našom vyhlásení o ochrane údajov, ktoré sme priložili pod túto kópiu.

Zaznamenávanie údajov na tejto webovej stránke

Kto je zodpovedný za zaznamenávanie údajov na tejto webovej stránke (t. j. "správca")?

Údaje na tejto webovej stránke spracúva prevádzkovateľ webovej stránky, ktorého kontaktné údaje sú k dispozícii v časti "Informácie vyžadované zákonom" na tejto webovej stránke.

Ako zaznamenávame vaše údaje?

Vaše údaje zhromažďujeme na základe toho, že nám ich poskytnete. Môžu to byť napríklad informácie, ktoré zadáte do nášho kontaktného formulára.

Naše IT systémy automaticky zaznamenávajú ďalšie údaje, keď navštívite našu webovú stránku. Tieto údaje zahŕňajú predovšetkým technické informácie (napr. webový prehliadač, operačný systém alebo čas návštevy stránky). Tieto informácie sa zaznamenávajú automaticky, keď pristupujete na túto webovú lokalitu.

Na aké účely používame vaše údaje?

Časť informácií sa generuje s cieľom zaručiť bezchybné poskytovanie webovej stránky. Ostatné údaje sa môžu použiť na analýzu vašich používateľských vzorcov.

Aké máte práva, pokiaľ ide o vaše informácie?

Máte právo kedykoľvek získať informácie o zdroji, príjemcoch a účeloch vašich archivovaných osobných údajov bez toho, aby ste museli platiť poplatok za takéto zverejnenie. Máte tiež právo požadovať opravu alebo vymazanie svojich údajov. Ak máte otázky týkajúce sa tejto alebo iných otázok súvisiacich s ochranou údajov, neváhajte nás kedykoľvek kontaktovať na adrese zverejnenej v časti "Informácie vyžadované zákonom" na tejto webovej lokalite. Máte tiež právo zaregistrovať sťažnosť na príslušnom dozornom orgáne.

Okrem toho máte za určitých okolností právo požadovať obmedzenie spracovania vašich osobných údajov. Podrobnosti nájdete vo Vyhlásení o ochrane údajov v časti "Právo na obmedzenie spracovania údajov".

Analytické nástroje a nástroje poskytované tretími stranami

Pri návšteve tejto webovej lokality môže dôjsť k štatistickej analýze vašich vzorcov prehliadania. Takéto analýzy sa vykonávajú predovšetkým pomocou súborov cookie a pomocou tzv. analytických programov. Analýzy vašich vzorcov prehliadania sa spravidla vykonávajú anonymne, t. j. vzorce prehliadania nie je možné spätne vysledovať.

Máte možnosť vzniesť námietku proti takýmto analýzam alebo môžete zabrániť ich vykonávaniu tým, že nebudete používať určité nástroje. Podrobné informácie o týchto nástrojoch a o vašich možnostiach vzniesť námietku nájdete v našom vyhlásení o ochrane údajov nižšie.

2. Hosting a siete na doručovanie obsahu (CDN)

Externý hosting

Túto webovú lokalitu hostí externý poskytovateľ služieb (hostiteľ). Osobné údaje zhromaždené na tejto webovej stránke sú uložené na serveroch hostiteľa. Môžu zahŕňať okrem iného IP adresy, žiadosti o kontakt, metadáta a komunikáciu, informácie o zmluve, kontaktné údaje, mená, prístupy na webové stránky a iné údaje vytvorené prostredníctvom webovej lokality.

Hostiteľ sa používa na účely plnenia zmluvy s našimi potenciálnymi a existujúcimi zákazníkmi (článok 6 ods. 1 písm. b DSGVO) a v záujme bezpečného, rýchleho a efektívneho poskytovania našich online služieb profesionálnym poskytovateľom (článok 6 ods. 1 písm. f DSGVO).

Náš hostiteľ bude spracúvať vaše údaje len v rozsahu potrebnom na plnenie svojich povinností a na dodržiavanie našich pokynov týkajúcich sa týchto údajov.

Uzavretie dohody o spracovaní údajov

Aby sme mohli zaručiť spracovanie v súlade s predpismi o ochrane údajov, uzavreli sme s naším hostiteľom zmluvu o spracovaní objednávok.

Cloudflare

Používame službu "Cloudflare", ktorú poskytuje spoločnosť Cloudflare, Inc. 665 3rd St. #200, San Francisco, CA 94107, USA. (ďalej len "Cloudflare").

Cloudflare ponúka sieť na doručovanie obsahu s DNS, ktorá je dostupná na celom svete. Výsledkom je, že prenos informácií medzi vaším prehliadačom a našou webovou stránkou sa technicky uskutočňuje prostredníctvom siete Cloudflare. To umožňuje spoločnosti Cloudflare analyzovať dátové transakcie medzi vaším prehliadačom a našou webovou lokalitou a fungovať ako filter medzi našimi servermi a potenciálne škodlivým prenosom dát z internetu. V súvislosti s tým môže spoločnosť Cloudflare používať aj súbory cookie. Tieto súbory cookie sa však budú používať len na účely opísané v tomto dokumente.

So spoločnosťou Cloudflare sme uzavreli zmluvu o spracovaní údajov. Spoločnosť Cloudflare je tiež certifikovaným účastníkom "Rámca na ochranu súkromia medzi EÚ a USA". Spoločnosť Cloudflare sa zaviazala spracúvať všetky osobné údaje pochádzajúce z členských štátov Európskej únie (EÚ) v súlade s "Rámcom štítu na ochranu súkromia".

Používanie služby Cloudflare vychádza z nášho oprávneného záujmu na čo najbezchybnejšom a najbezpečnejšom poskytovaní našich webových ponúk (čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR).

Viac informácií o bezpečnostných opatreniach a zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Cloudflare nájdete na tomto odkaze: https://www.cloudflare.com/privacypolicy/.

3. Všeobecné informácie a povinné informácie

Ochrana údajov

Prevádzkovatelia tejto webovej stránky a jej stránok berú ochranu vašich osobných údajov veľmi vážne. Preto s vašimi osobnými údajmi zaobchádzame ako s dôvernými informáciami a v súlade so zákonnými predpismi o ochrane údajov a týmto vyhlásením o ochrane údajov.

Pri každom použití tejto webovej lokality sa zhromažďujú rôzne osobné údaje. Osobné údaje zahŕňajú údaje, ktoré možno použiť na vašu osobnú identifikáciu. Toto vyhlásenie o ochrane údajov vysvetľuje, ktoré údaje zhromažďujeme, ako aj účely, na ktoré tieto údaje používame. Vysvetľuje tiež, ako a na aký účel sa tieto informácie zhromažďujú.

Týmto vás upozorňujeme, že prenos údajov prostredníctvom internetu (t. j. prostredníctvom e-mailovej komunikácie) môže mať bezpečnostné medzery. Nie je možné úplne ochrániť údaje pred prístupom tretích strán.

Informácie o zodpovednej strane (v GDPR označovanej ako "správca")

Správcom spracúvania údajov na tejto webovej lokalite je:

MyVitalSkin S.A. Starostlivosť o pleť Spoločnosť. (Licenscee)
Humboldtova veža, 2nd Poschodie, východ 53rd Street, Urb. Marbella, Panama City, Panamská republika

Prevádzkovateľ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá samostatne alebo spoločne s inými rozhoduje o účeloch a prostriedkoch spracovania osobných údajov (napr. mien, e-mailových adries atď.).

Odvolanie vášho súhlasu so spracovaním údajov

Široká škála transakcií spracovania údajov je možná len na základe vášho výslovného súhlasu. Takisto môžete kedykoľvek odvolať akýkoľvek súhlas, ktorý ste nám už udelili. Na to stačí, ak nám zašlete neformálne oznámenie prostredníctvom e-mailu. Tým nie je dotknutá zákonnosť akéhokoľvek zhromažďovania údajov, ku ktorému došlo pred vaším odvolaním.

Právo namietať proti zhromažďovaniu údajov v osobitných prípadoch; právo namietať proti priamej reklame (článok 21 GDPR)

V PRÍPADE, ŽE SA ÚDAJE SPRACÚVAJÚ NA ZÁKLADE ČL. 6 ODDIEL 1 LIT. E ALEBO F GDPR, MÁTE PRÁVO KEDYKOĽVEK NAMIETAŤ PROTI SPRACÚVANIU VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV NA ZÁKLADE DÔVODOV VYPLÝVAJÚCICH Z VAŠEJ JEDINEČNEJ SITUÁCIE. TO SA VZŤAHUJE AJ NA AKÉKOĽVEK PROFILOVANIE ZALOŽENÉ NA TÝCHTO USTANOVENIACH. NA URČENIE PRÁVNEHO ZÁKLADU, NA KTOROM JE ZALOŽENÉ AKÉKOĽVEK SPRACOVANIE ÚDAJOV, SI PREČÍTAJTE TOTO VYHLÁSENIE O OCHRANE ÚDAJOV. AK PRIHLÁSITE NÁMIETKU, NEBUDEME ĎALEJ SPRACÚVAŤ VAŠE DOTKNUTÉ OSOBNÉ ÚDAJE, POKIAĽ NEBUDEME MÔCŤ PREDLOŽIŤ PRESVEDČIVÉ DÔVODY HODNÉ OCHRANY NA SPRACÚVANIE VAŠICH ÚDAJOV, KTORÉ PREVAŽUJÚ NAD VAŠIMI ZÁUJMAMI, PRÁVAMI A SLOBODAMI, ALEBO AK ÚČELOM SPRACÚVANIA JE UPLATNENIE, VÝKON ALEBO OBHAJOBA PRÁVNYCH NÁROKOV (NÁMIETKA PODĽA ČL. 21 ODS. 1 GDPR).

AK SA VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVAJÚ NA ÚČELY PRIAMEJ REKLAMY, MÁTE PRÁVO KEDYKOĽVEK NAMIETAŤ PROTI SPRACÚVANIU VAŠICH DOTKNUTÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV NA ÚČELY TAKEJTO REKLAMY. TO SA VZŤAHUJE AJ NA PROFILOVANIE V ROZSAHU, V AKOM JE SPOJENÉ S TAKOUTO PRIAMOU REKLAMOU. AK VZNESIETE NÁMIETKU, VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE SA NÁSLEDNE UŽ NEBUDÚ POUŽÍVAŤ NA ÚČELY PRIAMEJ REKLAMY (NÁMIETKA PODĽA ČL. 21 ODS. 2 GDPR).

Právo podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu

V prípade porušenia GDPR majú dotknuté osoby právo podať sťažnosť dozornému orgánu, najmä v členskom štáte, v ktorom majú obvyklé bydlisko, pracovisko alebo v mieste, kde došlo k údajnému porušeniu. Právo podať sťažnosť platí bez ohľadu na iné správne alebo súdne konania, ktoré sú k dispozícii ako právne prostriedky nápravy.

Právo na prenosnosť údajov

Máte právo požadovať, aby sme vám alebo tretej strane odovzdali všetky údaje, ktoré automaticky spracúvame na základe vášho súhlasu alebo na účely plnenia zmluvy, v bežne používanom, strojovo čitateľnom formáte. Ak by ste požadovali priamy prenos údajov inému prevádzkovateľovi, uskutoční sa to len vtedy, ak je to technicky možné.

Šifrovanie SSL a/alebo TLS

Z bezpečnostných dôvodov a na ochranu prenosu dôverného obsahu, napríklad objednávok alebo dopytov, ktoré nám ako prevádzkovateľovi webovej stránky zasielate, táto webová stránka používa šifrovací program SSL alebo TLS. Šifrované spojenie rozpoznáte podľa toho, či sa adresný riadok prehliadača prepne z "http://" na "https://", a tiež podľa zobrazenia ikony zámku v riadku prehliadača.

Ak je aktivované šifrovanie SSL alebo TLS, údaje, ktoré nám posielate, nemôžu čítať tretie strany.

Šifrované platobné transakcie na tejto webovej lokalite

Ak ste povinný poskytnúť nám svoje platobné informácie (napr. číslo účtu, ak nám udelíte oprávnenie na odpísanie z vášho bankového účtu) po tom, ako ste s nami uzavreli zmluvu založenú na poplatkoch, tieto informácie sú potrebné na spracovanie platieb.

Platobné transakcie s použitím bežných spôsobov platenia (Visa/MasterCard, debet na bankový účet) sa spracúvajú výlučne prostredníctvom šifrovaných spojení SSL alebo TLS. Šifrované spojenie rozpoznáte podľa toho, či sa adresný riadok prehliadača prepne z "http://" na "https://", a tiež podľa zobrazenia ikony zámku v riadku prehliadača.

Ak je komunikácia s nami šifrovaná, tretie strany nebudú môcť čítať platobné informácie, ktoré nám poskytnete.

Informácie o údajoch, ich oprava a vymazanie

V rámci platných zákonných ustanovení máte právo kedykoľvek požadovať informácie o svojich archivovaných osobných údajoch, ich zdroji a príjemcoch, ako aj o účele spracovania vašich údajov. Môžete mať tiež právo na opravu alebo vymazanie svojich údajov. Ak máte otázky týkajúce sa tejto témy alebo akékoľvek iné otázky týkajúce sa osobných údajov, neváhajte nás kedykoľvek kontaktovať na adrese uvedenej v časti "Informácie vyžadované zákonom".

Právo požadovať obmedzenia spracovania

Máte právo požadovať uloženie obmedzení, pokiaľ ide o spracovanie vašich osobných údajov. Za týmto účelom nás môžete kedykoľvek kontaktovať na adrese uvedenej v časti "Informácie vyžadované zákonom". Právo požadovať obmedzenie spracovania sa uplatňuje v nasledujúcich prípadoch:

  • V prípade, že budete spochybňovať správnosť nami archivovaných údajov, budeme zvyčajne potrebovať určitý čas na overenie tohto tvrdenia. Počas trvania tohto prešetrovania máte právo požadovať, aby sme obmedzili spracúvanie vašich osobných údajov.
  • Ak sa spracovanie vašich osobných údajov vykonávalo/vykonáva nezákonným spôsobom, máte možnosť požadovať obmedzenie spracovania vašich údajov namiesto toho, aby ste požadovali vymazanie týchto údajov.
  • Ak už vaše osobné údaje nepotrebujeme a vy ich potrebujete na uplatnenie, obhajobu alebo vymáhanie právnych nárokov, máte právo požadovať obmedzenie spracovania vašich osobných údajov namiesto ich vymazania.
  • Ak ste vzniesli námietku podľa čl. 21 ods. 1 GDPR, vaše práva a naše práva sa budú musieť vzájomne zvážiť. Pokiaľ nebolo určené, čie záujmy prevažujú, máte právo požadovať obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov.

Ak ste obmedzili spracúvanie svojich osobných údajov, tieto údaje - s výnimkou ich archivácie - sa môžu spracúvať len na základe vášho súhlasu alebo na účely uplatnenia, výkonu alebo obhajoby právnych nárokov alebo na ochranu práv iných fyzických alebo právnických osôb alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu, ktoré uvádza Európska únia alebo členský štát EÚ.

Odmietnutie nevyžiadaných e-mailov

Týmto namietame proti použitiu kontaktných údajov zverejnených v spojení s povinnými údajmi, ktoré sa majú poskytnúť v časti "Informácie vyžadované zákonom", na zasielanie propagačných a informačných materiálov, o ktoré sme výslovne nepožiadali. Prevádzkovatelia tejto webovej stránky a jej stránok si vyhradzujú výslovné právo podniknúť právne kroky v prípade nevyžiadaného zasielania propagačných informácií, napríklad prostredníctvom SPAM správ.

4. Zaznamenávanie údajov na tejto webovej stránke

Cookies

Naše webové lokality a stránky používajú tzv. "cookies". Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré nespôsobujú žiadne poškodenie vášho zariadenia. Ukladajú sa buď dočasne počas trvania relácie (súbory cookie relácie), alebo sa trvalo archivujú vo vašom zariadení (trvalé súbory cookie). Súbory cookie relácie sa automaticky vymažú po ukončení vašej návštevy. Trvalé súbory cookie zostávajú archivované vo vašom zariadení, kým ich aktívne neodstránite alebo kým ich automaticky nevymaže váš webový prehliadač.

V niektorých prípadoch je možné, že po vstupe na našu stránku sa vo vašom zariadení uložia súbory cookie tretích strán (súbory cookie tretích strán). Tieto súbory cookie umožňujú vám alebo nám využívať určité služby, ktoré ponúka tretia strana (napr. súbory cookie na spracovanie platobných služieb).

Súbory cookie majú rôzne funkcie. Mnohé súbory cookie sú technicky nevyhnutné, pretože niektoré funkcie webovej stránky by bez nich nefungovali (napr. nákupy). vozík funkcie alebo zobrazenie videí). Účelom iných súborov cookie môže byť analýza vzorcov používateľov alebo zobrazovanie reklamných správ.

Súbory cookie, ktoré sú potrebné na vykonanie transakcie elektronickej komunikácie alebo na poskytnutie určitých funkcií, ktoré chcete používať (napr. nakupovanie). vozík funkcie), sú uložené na základe čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR. Prevádzkovateľ webovej stránky má oprávnený záujem na ukladaní súborov cookie na zabezpečenie technicky bezchybného a optimalizovaného poskytovania služieb prevádzkovateľa. Ak bol vyžiadaný príslušný súhlas (napr. súhlas s ukladaním súborov cookie), spracovanie sa uskutočňuje výlučne na základe čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR; súhlas možno kedykoľvek odvolať.

Máte možnosť nastaviť svoj prehliadač tak, aby ste boli informovaní o každom umiestnení súborov cookie a povoliť prijímanie súborov cookie len v určitých prípadoch. Môžete tiež vylúčiť prijímanie súborov cookie v určitých prípadoch alebo všeobecne alebo aktivovať funkciu vymazania na automatické vymazanie súborov cookie pri zatvorení prehliadača. Ak sú súbory cookie deaktivované, funkcie tejto webovej stránky môžu byť obmedzené.

V prípade, že sa používajú súbory cookie tretích strán alebo súbory cookie na analytické účely, budeme vás o tom informovať osobitne v súlade s týmito zásadami ochrany údajov a prípadne vás požiadame o súhlas.

Súhlas so súbormi cookie s Borlabs Cookie

Naša webová stránka používa technológiu súhlasu so súbormi cookie spoločnosti Borlabs na získanie vášho súhlasu s ukladaním určitých súborov cookie vo vašom prehliadači a na ich dokumentáciu v súlade s ochranou osobných údajov. Poskytovateľom tejto technológie je spoločnosť Borlabs - Benjamin A. Bornschein, Georg-Wilhelm-Str. 17, 21107 Hamburg, Nemecko (ďalej len "Borlabs").

Pri každej návšteve našej webovej stránky sa do vášho prehliadača uloží súbor cookie spoločnosti Borlabs, ktorý archivuje všetky vyhlásenia alebo odvolania súhlasu, ktoré ste zadali. Tieto údaje sa nezdieľajú s poskytovateľom technológie Borlabs.

Zaznamenané údaje zostanú archivované dovtedy, kým nás nepožiadate o ich vymazanie, kým sami nevymažete súbor cookie Borlabs alebo kým nezanikne účel uloženia údajov. Tým nie sú dotknuté žiadne povinnosti uchovávania údajov stanovené zákonom. Ak si chcete pozrieť podrobnosti o zásadách spracovania údajov spoločnosti Borlabs, navštívte https://de.borlabs.io/kb/welche-daten-speichert-borlabs-cookie/

Na získanie zákonom predpísaných vyhlásení o súhlase s používaním súborov cookie používame technológiu súhlasu so súbormi cookie spoločnosti Borlabs. Právnym základom pre používanie takýchto súborov cookie je čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. c GDPR.

Súbory denníka servera

Prevádzkovateľ tejto webovej stránky a jej stránok automaticky zhromažďuje a ukladá informácie do takzvaných súborov denníka servera, ktoré nám váš prehliadač automaticky odovzdáva. Tieto informácie zahŕňajú:

  • Typ a verzia použitého prehliadača
  • Použitý operačný systém
  • URL odkazovateľa
  • Názov hostiteľa pristupujúceho počítača
  • Čas dopytu na serveri
  • IP adresa

Tieto údaje nie sú zlúčené s inými zdrojmi údajov.

Tieto údaje sa zaznamenávajú na základe čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR. Prevádzkovateľ webovej stránky má oprávnený záujem na technicky bezchybnom zobrazení a optimalizácii webovej stránky prevádzkovateľa. Na dosiahnutie tohto cieľa sa musia zaznamenávať súbory denníka servera.

Žiadosť e-mailom, telefonicky alebo faxom

Ak nás kontaktujete e-mailom, telefonicky alebo faxom, vaša žiadosť vrátane všetkých z nej vyplývajúcich osobných údajov (meno, žiadosť) bude uložená a spracovaná na účely spracovania vašej žiadosti. Tieto údaje neposkytujeme ďalej bez vášho súhlasu.

Spracovanie týchto údajov je založené na čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR, ak vaša žiadosť súvisí s plnením zmluvy alebo ak je to potrebné na vykonanie opatrení pred uzavretím zmluvy. Vo všetkých ostatných prípadoch je spracúvanie založené na vašom súhlase (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR) a/alebo na našich oprávnených záujmoch (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR), keďže máme oprávnený záujem na efektívnom spracúvaní nám adresovaných žiadostí.

Údaje, ktoré ste nám zaslali prostredníctvom žiadosti o kontakt, zostávajú u nás, kým nás nepožiadate o ich vymazanie, neodvoláte svoj súhlas s ich uložením alebo kým nezanikne účel uloženia údajov (napr. po ukončení vašej žiadosti). Záväzné zákonné ustanovenia - najmä zákonné lehoty uchovávania - zostávajú nedotknuté.

Registrácia na tejto webovej stránke

Na tejto webovej stránke máte možnosť zaregistrovať sa, aby ste mohli využívať ďalšie funkcie webovej stránky. Vami zadané údaje použijeme len na účely využívania príslušnej ponuky alebo služby, na ktorú ste sa zaregistrovali. Požadované údaje, ktoré požadujeme pri registrácii, musia byť zadané v plnom rozsahu. V opačnom prípade registráciu odmietneme.

Na informovanie o dôležitých zmenách v rozsahu nášho portfólia alebo v prípade technických úprav použijeme e-mailovú adresu zadanú počas registrácie.

Údaje zadané počas registrácie spracúvame na základe vášho súhlasu (čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR).

Údaje zaznamenané počas registrácie uchovávame, kým ste zaregistrovaný na tejto webovej stránke. Následne budú tieto údaje vymazané. Tým nie sú dotknuté povinné zákonné povinnosti uchovávania údajov.

Funkcia komentárov na tejto webovej stránke

Keď použijete funkciu komentára na tejto webovej stránke, okrem vašich komentárov sa archivujú aj informácie o čase vytvorenia komentára, vaša e-mailová adresa a, ak nepíšete anonymne, aj vami zvolené používateľské meno.

Uloženie adresy IP

Naša funkcia komentárov ukladá IP adresy všetkých používateľov, ktorí zadávajú komentáre. Vzhľadom na to, že komentáre pred zverejnením nepreverujeme, potrebujeme tieto informácie, aby sme mohli v prípade porušenia práv, ako je napríklad ohováranie alebo propaganda, podniknúť kroky proti autorovi.

Odber komentárov

Ako používateľ tejto webovej stránky máte po registrácii možnosť prihlásiť sa na odber komentárov. Dostanete potvrdzujúci e-mail, ktorého účelom je overiť, či ste skutočným držiteľom zadanej e-mailovej adresy. Túto funkciu môžete kedykoľvek deaktivovať pomocou príslušného odkazu v informačných e-mailoch. Údaje zadané v súvislosti s odberom komentárov budú v tomto prípade vymazané. Ak ste nám však tieto údaje oznámili na iné účely a z iného miesta (napr. pri prihlásení sa na odber noviniek), údaje zostanú v našom vlastníctve.

Doba uchovávania pripomienok

Komentáre a všetky súvisiace informácie (napr. IP adresa) budú u nás uložené a zostanú na tejto webovej stránke, kým nebude obsah, ktorého sa komentár týkal, úplne vymazaný, alebo ak komentáre museli byť vymazané zo zákonných dôvodov (napr. urážlivé komentáre).

Právny základ

Komentáre sa ukladajú na základe vášho súhlasu (článok 6 ods. 1 písm. a GDPR). Máte právo kedykoľvek odvolať akýkoľvek súhlas, ktorý ste nám už udelili. Na tento účel nám stačí zaslať neformálne oznámenie prostredníctvom e-mailu. Tým nie je dotknutá zákonnosť akéhokoľvek zhromažďovania údajov, ku ktorému došlo pred vaším odvolaním.

5. Analytické nástroje a reklama

Služba Google Analytics

Táto webová stránka využíva funkcie služby webovej analýzy Google Analytics. Poskytovateľom tejto služby je spoločnosť Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko.

Služba Google Analytics používa takzvané súbory cookie. Súbory cookie sú textové súbory, ktoré sa ukladajú na vašom počítači a ktoré umožňujú analýzu používania webovej stránky používateľmi. Informácie o používaní tejto webovej lokality, ktoré súbory cookie generujú, sa zvyčajne prenášajú na server spoločnosti Google v Spojených štátoch, kde sa ukladajú.

Ukladanie súborov cookie služby Google Analytics a využívanie tohto analytického nástroja sa zakladá na čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR. Prevádzkovateľ tejto webovej stránky má oprávnený záujem na analýze vzorcov používateľov s cieľom optimalizovať služby ponúkané online a reklamné aktivity prevádzkovateľa. Ak bol vyžiadaný príslušný súhlas (napr. súhlas s ukladaním súborov cookie), spracovanie sa uskutočňuje výlučne na základe čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR; súhlas možno kedykoľvek odvolať.

Anonymizácia IP

Na tejto webovej lokalite sme aktivovali funkciu anonymizácie IP. V dôsledku toho bude vaša IP adresa pred odoslaním do Spojených štátov skrátená spoločnosťou Google v členských štátoch Európskej únie alebo v iných štátoch, ktoré ratifikovali Dohovor o Európskom hospodárskom priestore. Úplná IP adresa sa prenesie na jeden zo serverov spoločnosti Google v Spojených štátoch a skráti sa tam len vo výnimočných prípadoch. V mene prevádzkovateľa tejto webovej lokality bude spoločnosť Google používať tieto informácie na analýzu vášho používania tejto webovej lokality s cieľom vytvárať správy o aktivitách na webovej lokalite a poskytovať prevádzkovateľovi tejto webovej lokality ďalšie služby, ktoré súvisia s používaním webovej lokality a internetu. IP adresa odoslaná v súvislosti so službou Google Analytics z vášho prehliadača sa nebude spájať s inými údajmi, ktoré má spoločnosť Google k dispozícii.

Zásuvný modul prehliadača

Máte možnosť zabrániť archivácii súborov cookie vykonaním príslušných zmien v nastaveniach softvéru vášho prehliadača. Musíme vás však upozorniť, že v takom prípade nebudete môcť využívať všetky funkcie tejto webovej stránky v plnom rozsahu. Okrem toho máte možnosť zabrániť zaznamenávaniu údajov generovaných súborom cookie a súvisiacich s vaším používaním webovej stránky (vrátane vašej IP adresy) spoločnosťou Google, ako aj spracovaniu týchto údajov spoločnosťou Google stiahnutím a inštaláciou doplnku prehliadača, ktorý je k dispozícii pod nasledujúcim odkazom: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Námietka proti zaznamenávaniu údajov

Máte možnosť zabrániť zaznamenávaniu vašich údajov službou Google Analytics kliknutím na nasledujúce prepojenie. Výsledkom bude umiestnenie súboru cookie, ktorý zabráni zaznamenávaniu vašich údajov počas budúcich návštev tejto webovej lokality: Deaktivácia služby Google Analytics.

Ďalšie informácie o spracovaní údajov používateľov službou Google Analytics nájdete vo vyhlásení spoločnosti Google o ochrane osobných údajov na adrese: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

Spracovanie zmluvných údajov

So spoločnosťou Google sme uzavreli zmluvu o spracovaní údajov a pri používaní služby Google Analytics v plnej miere uplatňujeme prísne ustanovenia nemeckých orgánov na ochranu údajov.

Demografické parametre poskytované službou Google Analytics

Táto webová stránka používa funkciu "demografické parametre", ktorú poskytuje služba Google Analytics. Umožňuje vytvárať správy poskytujúce informácie o veku, pohlaví a záujmoch návštevníkov webovej stránky. Zdrojom týchto informácií sú záujmové reklamy spoločnosti Google, ako aj údaje o návštevníkoch získané od poskytovateľov služieb tretích strán. Tieto údaje nie je možné priradiť ku konkrétnej osobe. Túto funkciu máte možnosť kedykoľvek deaktivovať vykonaním príslušných zmien v nastaveniach pre reklamu vo svojom účte Google alebo môžete všeobecne zakázať zaznamenávanie vašich údajov službou Google Analytics, ako je vysvetlené v časti "Námietka proti zaznamenávaniu údajov".

Obdobie archivácie

Údaje na úrovni používateľa alebo incidentu uložené spoločnosťou Google v súvislosti so súbormi cookie, identifikátormi používateľa alebo reklamnými identifikátormi (napr. súbory cookie DoubleClick, reklamný identifikátor Android) sa po 14 mesiacoch anonymizujú alebo vymažú. Podrobnosti nájdete na nasledujúcom odkaze: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=en

Štatistiky WordPress

Táto webová stránka používa nástroj WordPress Stats na štatistickú analýzu informácií o prístupe používateľov. Poskytovateľom riešenia je spoločnosť Automattic Inc., 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110-4929, USA.

WordPress Stats používa súbory cookie, ktoré sa ukladajú do vášho počítača a ktoré umožňujú analyzovať používanie tejto webovej stránky. Informácie vytvorené súbormi cookie týkajúce sa používania našej webovej lokality sa ukladajú na serveroch v Spojených štátoch. Vaša IP adresa je po spracovaní a pred uložením údajov anonymizovaná.

Súbory cookie "Štatistiky WordPress" zostanú vo vašom zariadení, kým ich neodstránite.

Ukladanie súborov cookie "WordPress Stats" a používanie tohto analytického nástroja sa zakladá na čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR. Prevádzkovateľ webových stránok má oprávnený záujem na anonymnej analýze vzorcov používateľov s cieľom optimalizovať webové ponuky a reklamu prevádzkovateľa. Ak bol vyžiadaný príslušný súhlas (napr. súhlas s ukladaním súborov cookie), spracovanie sa uskutočňuje výlučne na základe čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR; súhlas možno kedykoľvek odvolať.

Svoj prehliadač si môžete nastaviť tak, aby ste boli upozornení vždy, keď sa súbory cookie umiestnia, a môžete povoliť súbory cookie len v určitých prípadoch alebo vylúčiť prijímanie súborov cookie v určitých prípadoch alebo všeobecne a môžete tiež aktivovať automatické vymazanie súborov cookie po zatvorení prehliadača. Ak deaktivujete súbory cookie, funkcie tejto webovej stránky môžu byť obmedzené.

Máte možnosť namietať proti zhromažďovaniu a používaniu vašich údajov pre budúce dôsledky umiestnením súboru cookie na odmietnutie do vášho prehliadača kliknutím na nasledujúce prepojenie: https://www.quantcast.com/opt-out/.

Ak odstránite súbory cookie vo svojom počítači, musíte znova nastaviť súbor cookie na odhlásenie.

6. Newsletter

Údaje z bulletinu

Ak sa chcete prihlásiť k odberu noviniek ponúkaných na tejto webovej stránke, budeme od vás potrebovať e-mailovú adresu, ako aj informácie, ktoré nám umožnia overiť, že ste majiteľom poskytnutej e-mailovej adresy a súhlasíte so zasielaním noviniek. Žiadne ďalšie údaje sa nezhromažďujú alebo sa zhromažďujú len na základe dobrovoľnosti. Tieto údaje použijeme len na zasielanie požadovaných informácií a nebudeme ich poskytovať tretím stranám.

Spracovanie informácií zadaných do formulára na odber noviniek sa uskutočňuje výlučne na základe vášho súhlasu (čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR). Súhlas, ktorý ste udelili na archiváciu údajov, e-mailovú adresu a používanie týchto informácií na zasielanie informačného bulletinu, môžete kedykoľvek odvolať, napríklad kliknutím na odkaz "Odhlásiť sa z odberu" v informačnom bulletine. Tým nie je dotknutá zákonnosť všetkých doteraz uskutočnených transakcií spracovania údajov.

Údaje uložené u nás na účely prihlásenia sa na odber informačného bulletinu budú u nás uložené, kým sa neodhlásite z odberu informačného bulletinu alebo od poskytovateľa služieb informačného bulletinu, a po odhlásení sa z odberu informačného bulletinu budú vymazané z distribučného zoznamu. Údaje uložené u nás na iné účely zostávajú nedotknuté.

Po odhlásení sa z distribučného zoznamu informačných bulletinov môžeme vašu e-mailovú adresu uložiť na čiernu listinu, aby sme zabránili budúcemu zasielaniu e-mailov. Údaje z čiernej listiny sa používajú len na tento účel a nezlučujú sa s inými údajmi. Slúži to vášmu záujmu a nášmu záujmu na dodržanie zákonných požiadaviek pri zasielaní newsletterov (oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR). Uloženie na čiernej listine je časovo neobmedzené. Proti ukladaniu môžete namietať, ak vaše záujmy prevažujú nad naším oprávneným záujmom.

7. Zásuvné moduly a nástroje

YouTube s rozšírenou integráciou ochrany údajov

Na našej webovej stránke sú vložené videá z webovej stránky YouTube. Prevádzkovateľom webovej stránky je spoločnosť Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko.

Službu YouTube používame v režime rozšírenej ochrany údajov. Podľa YouTube tento režim zabezpečuje, že YouTube neukladá žiadne informácie o návštevníkoch tejto webovej stránky pred tým, ako si pozrú video. Napriek tomu to nemusí znamenať, že v dôsledku režimu rozšírenej ochrany údajov je možné vylúčiť zdieľanie údajov s partnermi YouTube. Napríklad bez ohľadu na to, či si pozeráte video, YouTube vždy nadviaže spojenie so sieťou Google DoubleClick.

Hneď ako začnete prehrávať video YouTube na tejto webovej lokalite, vytvorí sa spojenie so servermi YouTube. V dôsledku toho bude server YouTube informovaný, ktoré z našich stránok ste navštívili. Ak ste počas návštevy našej stránky prihlásení do svojho účtu YouTube, umožňujete YouTube priamo priradiť vaše vzory prehliadania k vášmu osobnému profilu. Máte možnosť tomu zabrániť odhlásením sa z účtu YouTube.

Okrem toho po spustení prehrávania videa bude môcť YouTube do vášho zariadenia umiestniť rôzne súbory cookie. Pomocou týchto súborov cookie bude môcť YouTube získavať informácie o návštevníkoch našej webovej stránky. Tieto informácie sa okrem iného použijú na vytváranie štatistík o videách s cieľom zlepšiť používateľskú prívetivosť stránky a zabrániť pokusom o podvod. Tieto súbory cookie zostanú vo vašom zariadení, kým ich neodstránite.

Za určitých okolností sa po spustení prehrávania videa YouTube môžu spustiť ďalšie transakcie spracovania údajov, ktoré sú mimo našej kontroly.

Používanie služby YouTube vychádza z nášho záujmu prezentovať náš online obsah atraktívnym spôsobom. Podľa čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR ide o oprávnený záujem. Ak bol vyžiadaný zodpovedajúci súhlas (napr. súhlas s ukladaním súborov cookie), spracovanie sa uskutočňuje výlučne na základe čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR; súhlas možno kedykoľvek odvolať.

Viac informácií o tom, ako YouTube spracúva údaje používateľov, nájdete v Zásadách ochrany osobných údajov YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Webové fonty Google (miestne vloženie)

Táto webová lokalita používa takzvané webové písma poskytované spoločnosťou Google na zabezpečenie jednotného používania písiem na tejto lokalite. Tieto písma Google sú nainštalované lokálne, takže sa v súvislosti s nimi nevytvára spojenie so servermi spoločnosti Google. aplikácia.

Ďalšie informácie o webových písmach Google nájdete na tomto odkaze: https://developers.google.com/fonts/faq a prečítajte si vyhlásenie spoločnosti Google o ochrane osobných údajov v časti: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

ReCAPTCHA od spoločnosti Google

Na tejto webovej lokalite používame "Google reCAPTCHA" (ďalej len "reCAPTCHA"). Poskytovateľom je spoločnosť Google Ireland Limited (ďalej len "Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko.

Účelom reCAPTCHA je určiť, či údaje zadané na tejto webovej lokalite (napr. informácie zadané do kontaktného formulára) zadáva ľudský používateľ alebo automatizovaný program. Na toto určenie analyzuje reCAPTCHA správanie návštevníkov webovej lokality na základe rôznych parametrov. Táto analýza sa spúšťa automaticky, akonáhle návštevník webovej lokality vstúpi na stránku. Na účely tejto analýzy vyhodnocuje reCAPTCHA rôzne údaje (napr. adresu IP, čas, ktorý návštevník webovej lokality strávil na webovej lokalite, alebo pohyby kurzora iniciované používateľom). Údaje sledované počas takýchto analýz sa posielajú spoločnosti Google.

Analýzy reCAPTCHA prebiehajú úplne na pozadí. Návštevníci webových stránok nie sú upozornení na to, že prebieha analýza.

Údaje sa uchovávajú a analyzujú na základe čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR. Prevádzkovateľ webových stránok má oprávnený záujem na ochrane webových stránok prevádzkovateľa pred zneužívaním automatizovaným špehovaním a pred SPAMom. Ak bolo získané príslušné vyhlásenie o súhlase (napr. súhlas s archiváciou súborov cookie), údaje sa spracúvajú výlučne na základe čl. 6 ods. 1 písm. a DGDPR. Každý takýto súhlas možno kedykoľvek odvolať.

Ďalšie informácie o reCAPTCHA od spoločnosti Google nájdete vo Vyhlásení o ochrane osobných údajov a Podmienkach používania spoločnosti Google pod nasledujúcimi odkazmi: https://policies.google.com/privacy?hl=en a https://policies.google.com/terms?hl=en.

8. poskytovatelia elektronického obchodu a platobných služieb

Spracovanie údajov (údaje o zákazníkoch a zmluvy)

Osobné údaje zhromažďujeme, spracúvame a používame len v rozsahu potrebnom na vytvorenie, usporiadanie obsahu alebo zmenu právneho vzťahu (súpis údajov). Tieto činnosti sa vykonávajú na základe čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR, ktorý umožňuje spracúvanie údajov na účely plnenia zmluvy alebo predzmluvných úkonov. Osobné údaje týkajúce sa používania tejto webovej stránky (údaje o používaní) zhromažďujeme, spracúvame a používame len v rozsahu, ktorý je nevyhnutný na to, aby používatelia mohli využívať služby a vystavovať za ne faktúry.

Zhromaždené údaje o zákazníkovi sa vymažú po dokončení objednávky alebo po ukončení obchodného vzťahu. Týmto nie sú dotknuté žiadne zákonné príkazy na uchovávanie údajov.

Prenos údajov pri uzatváraní zmlúv pre internetové obchody, maloobchodníkov a odosielanie tovaru

Osobné údaje poskytujeme tretím stranám len vtedy, ak je to nevyhnutné v súvislosti s plnením zmluvy; napríklad spoločnostiam povereným prepravou tovaru alebo finančnej inštitúcii poverenej spracovaním platieb. K akémukoľvek ďalšiemu prenosu údajov nedôjde alebo dôjde len vtedy, ak ste s týmto prenosom výslovne súhlasili. K akémukoľvek poskytnutiu vašich údajov tretím stranám bez vášho výslovného súhlasu, napríklad na reklamné účely, nedôjde.

Základom pre spracovanie údajov je čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR, ktorý povoľuje spracúvanie údajov na účely plnenia zmluvy alebo predzmluvných činností.

Pruh

Okrem iných služieb ponúkame na tejto webovej lokalite spracovanie platieb prostredníctvom služby Stripe. Poskytovateľom pre zákazníkov v rámci EÚ je Stripe Payments Europe, Ltd.,1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Írsko (ďalej len "Stripe").

Keď uskutočníte platbu pomocou služby Stripe, vaše platobné údaje sa prostredníctvom rozhrania na našej webovej stránke odošlú spoločnosti Stripe, aby mohla byť platba spracovaná. Podrobnosti o tomto procese nájdete v Zásadách ochrany údajov spoločnosti Stripe pod týmto odkazom: https://stripe.com/de/privacy.

Vaše údaje sa prenášajú spoločnosti Stripe na základe čl. 6 ods. 1 písm. b GDPR (správa zmlúv), ako aj na základe nášho oprávneného záujmu na používaní spoľahlivých a bezpečných platobných procesov (čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR).

PayPal

Okrem iných možností ponúkame na tejto webovej stránke aj platbu cez PayPal. Poskytovateľom tejto služby spracovania platieb je spoločnosť PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (ďalej len "PayPal").

Ak si vyberiete platbu prostredníctvom služby PayPal, budeme zdieľať vami zadané platobné údaje so spoločnosťou PayPal.

Právnym základom pre zdieľanie vašich údajov so spoločnosťou PayPal je čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR (súhlas), ako aj čl. 6 ods. 1 písm. b GDPR (spracovanie na účely plnenia zmluvy). Máte možnosť kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním vašich údajov. Takéto odvolanie nemá žiadny vplyv na účinnosť transakcií spracovania údajov, ktoré sa uskutočnili v minulosti.

10% zľava!

Zaregistrujte sa do nášho newslettera a ušetrite 10% na prvej objednávke.*

Ale poponáhľajte sa! Táto ponuka platí len krátko

*Túto ponuku nemožno kombinovať s inými ponukami.