Právo spotrebiteľov na odstúpenie od zmluvy

Ak ste podnikateľom v zmysle § 14 nemeckého občianskeho zákonníka (Bürgerliches Gesetzbuch -BGB-) (podnikateľom je fyzická alebo právnická osoba alebo obchodná spoločnosť s právnou subjektivitou (obchodná spoločnosť s právnou subjektivitou je obchodná spoločnosť vybavená spôsobilosťou nadobúdať práva a brať na seba záväzky), ktorá pri uzatváraní právneho úkonu koná v rámci výkonu svojej obchodnej alebo samostatnej odbornej činnosti)) a pri uzatváraní zmluvy koná v rámci výkonu svojej obchodnej alebo samostatnej odbornej činnosti, právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje!
Pre spotrebiteľov (spotrebiteľom je každá fyzická osoba, ktorá uzatvára právny úkon na účely, ktoré prevažne nesúvisia s jej obchodnou alebo samostatnou zárobkovou činnosťou):

Zásady zrušenia

Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo zrušiť túto zmluvu do štrnástich dní bez udania dôvodu. Lehota na odstúpenie od zmluvy je štrnásť dní odo dňa, keď ste vy alebo vami určená tretia strana, ktorá nie je dopravcom, prevzali alebo prevzala tovar.

Ak chcete uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy, musíte nám poslať

Lorience Paris SAS
50 avenue de la Grande Armée
75017 Paris

Handelsregister : 434 398 525 00031
Registergericht : R.C.S. Paris

Telefon : +49 (0) 241 53106365
E-Mail : hello@biotulin.com

prostredníctvom jasného vyhlásenia (napr. listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom) o vašom rozhodnutí zrušiť túto zmluvu. Na tento účel môžete použiť priložený vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý však nie je povinný. Na dodržanie lehoty na odstúpenie od zmluvy stačí, ak oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy zašlete pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Dôsledky zrušenia

Ak odstúpite od tejto zmluvy, musíme vám vrátiť všetky platby, ktoré sme od vás prijali, vrátane nákladov na doručenie (s výnimkou dodatočných nákladov vyplývajúcich zo skutočnosti, že ste si vybrali iný typ doručenia ako najlacnejšie štandardné doručenie, ktoré ponúkame), a to bezodkladne, najneskôr do štrnástich dní odo dňa, keď sme dostali oznámenie o vašom odstúpení od tejto zmluvy. Na toto vrátenie použijeme rovnaký platobný prostriedok, ktorý ste použili pri pôvodnej transakcii, pokiaľ sa s vami výslovne nedohodneme inak; v žiadnom prípade vám za toto vrátenie nebudeme účtovať poplatky.

Môžeme odmietnuť vrátenie platby, kým nedostaneme tovar späť alebo kým nepredložíte dôkaz, že ste tovar vrátili, podľa toho, čo nastane skôr.

Tovar nám musíte vrátiť alebo odovzdať bez zbytočného odkladu a v každom prípade najneskôr do štrnástich dní odo dňa, keď nám oznámite odstúpenie od tejto zmluvy. Lehota je dodržaná, ak tovar odošlete pred uplynutím štrnásťdňovej lehoty.

Priame náklady na vrátenie tovaru znášate vy.

Stratu hodnoty tovaru musíte uhradiť len v prípade, že táto strata hodnoty vznikla v dôsledku manipulácie s tovarom, ktorá nie je nevyhnutná na kontrolu stavu, vlastností a funkčnosti tovaru.

Vylúčenie práva na odstúpenie od zmluvy

Právo na odstúpenie od zmluvy sa nevzťahuje na tieto zmluvy:

1. zmluvy na dodanie tovaru, ktorý nie je prefabrikovaný a pri ktorého výrobe je rozhodujúci individuálny výber alebo určenie spotrebiteľom alebo ktorý je jednoznačne prispôsobený osobným potrebám spotrebiteľa,

2. zmluvy na dodávku tovaru, ktorý sa môže rýchlo pokaziť alebo ktorého doba spotreby by sa rýchlo prekročila,

3. zmluvy na dodávku zapečateného tovaru, ktorý z dôvodu ochrany zdravia alebo hygieny nie je vhodný na vrátenie, ak bola jeho pečať po dodaní odstránená,

4. zmluvy o dodaní tovaru, ak bol tento tovar po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom vzhľadom na jeho povahu,

5. zmluvy na dodávku alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, ale ktoré môžu byť dodané najskôr 30 dní po uzavretí zmluvy a ktorých aktuálna hodnota závisí od výkyvov na trhu, na ktoré obchodník nemá vplyv,

6. zmluvy na dodanie zvukových alebo obrazových záznamov alebo počítačového softvéru v zapečatenom obale, ak bola pečať po dodaní odstránená,

7. zmluvy o dodávke novín, periodík alebo časopisov s výnimkou zmlúv o predplatnom.

Financované transakcie

Ak túto zmluvu financujete prostredníctvom úveru a neskôr ju zrušíte, nie ste už viazaný ani zmluvou o úvere za predpokladu, že obe zmluvy tvoria hospodársky celok. Toto treba predpokladať najmä vtedy, ak sme súčasne vaším veriteľom alebo ak váš veriteľ využíva našu spoluprácu v súvislosti s financovaním. Ak nám v čase účinnosti odstúpenia od zmluvy alebo vrátenia tovaru už vznikol nárok na pôžičku, váš veriteľ vstupuje do našich práv a povinností z financovanej zmluvy vo vzťahu k vám s ohľadom na právne dôsledky odstúpenia od zmluvy alebo vrátenia tovaru. Uvedené neplatí, ak je predmetom tejto zmluvy nadobudnutie finančných nástrojov (napr. cenných papierov, devíz alebo derivátov).

Ak sa chcete vyhnúť zmluvnému záväzku v čo najväčšej možnej miere, využite svoje právo na odstúpenie od zmluvy a odstúpte aj od zmluvy o pôžičke, ak na to máte tiež právo.

Koniec pokynov na odvolanie

10% zľava!

+ zadarmo eyeLash XXL

Prihláste sa k odberu našich noviniek a získajte zľavu 10% na prvú objednávku + sérum na rast rias eyeLash XXL zadarmo.

Ale ponáhľajte sa! Táto ponuka je k dispozícii len na obmedzený čas.